خدایی سریال خیلی خوبی هست مخصوصا اون قسمت که باهم میرن کریکت و گلفه چیه بازی میکنن همینطور دختر اون آقاهه خیلی خوشگله خخخخ