شبکه tvN بازگشتش به درام های تاریخی را با یک سریال فانتزی ، پزشکی جشن میگیرد